Algemene voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden van EduCanem. Lees deze goed door alvorens je een dienst afneemt. EduCanem is een handelsnaam, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85106887.

Artikel 1. Begrippen in deze voorwaarde wordt verstaan onder:

 1. EduCanem: bovengenoemde onderneming die, in uitvoering van haar bedrijf, op eigen naam aan een persoon cursussen en activiteiten aanbiedt, zoals omschreven op de website www.educanem.nl.
 2. Klant: hondeneigenaar die met EduCanem een overeenkomst wil aangaan voor de training of opvoeding van zijn/haar hond.
 3. Overeenkomst: De overeenkomst waarbij EduCanem zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden training.
 4. Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van een of meer privétrainingen.

Artikel 2. Aangaan van een overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die door de klant zijn gegeven en door EduCanem zijn aanvaard.
 2. EduCanem behoudt zich te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden bij te werken met onmiddellijke ingang.
 3. Overeenkomst wordt aangegaan door een workshop, (proef)les, strippenkaart of volledige puppycursus aan te schaffen. 
 4. Voor privétraining is een intakeformulier. Deze dient volledig ingevuld te worden, alvorens EduCanem de dienst kan leveren.
 5. Pas na ontvangst van betaling is de inschrijving definitief.
 6. Klanten kunnen zelf hun speurles boeken in de digitale agenda. Dit geldt niet voor proeflessen: de klant selecteert bij boeking het gewenste tijdslot.
 7. EduCanem en klant komen samen overeen wanneer de privétraining plaatsvindt. Dit geschiedt per mail of tijdens de les.
 8. Voorafgaand aan de eerste privéles ontvangt de klant een bevestigingsmail met verdere instructies ter voorbereiding op de training.
 9. EduCanem behoudt zich het recht om de inschrijving te annuleren of de dienst per direct te beëindigen, wanneer de cursist naar beoordeling van EduCanem niet aan de eisen, zoals vermeld onder artikel 4, voldoet. In dat geval wordt het resterende bedrag gerestitueerd.

Artikel 3. De cursus of activiteit

 1. Afspraken voor privétraining of speuren kunnen tot 48 uur van te voren kosteloos verplaatst worden. Afzeggen kan per mail. Voor andere activiteiten, zoals workshops, gelden andere voorwaarden. Dit wordt apart gecommuniceerd.
 2. Indien een afspraak voor privétraining of speurles later dan 48 uur van te voren wordt afgezegd, vervalt het recht om de les in te halen. Indien de klant een strippenkaart heeft, zal deze les alsnog verrekend worden met het saldo op de strippenkaart.
 3. Indien door overmacht of ziekte van de instructeur de les geannuleerd wordt, zal deze in overleg en binnen de mogelijkheden van de instructeur worden verzet.
 4. Bij slecht weer gaat de les in principe door, tenzij er sprake is van extreme weersomstandigheden. De instructeur zal de les dan tijdig annuleren.
 5. Een strippenkaart is maximaal 1 jaar geldig. Resterende strippen vervallen 1 jaar na inschrijving. Er zal in geen geval restitutie van de resterende strippen plaatsvinden.
 6. De puppycursus dient in een redelijke termijn te worden afgenomen. Dit houdt in dat de puppycursus wordt afgerond voor de hond de puberteit bereikt (op leeftijd van circa 6 maanden). Uitzonderingen kunnen per mail worden aangevraagd en moeten goedgekeurd worden door EduCanem.
 7. Reiskosten zijn bij de prijs inbegrepen en worden niet extra verrekend. Dit geldt alleen voor de regio, waarbinnen EduCanem werkzaam is, te weten: Delft, Rijswijk, Rotterdam Noord, Schiedam, Vlaardingen en Lansingerland. Privétraining buiten deze regio is mogelijk op aanvraag. In dit geval worden wel extra reiskosten gerekend á 30 cent per gereden kilometer.
 8. EduCanem kan advies en/of een prognose geven over de training van de hond. Echter, EduCanem geeft geen garantie op de uitkomst.
 9. Vertrouwelijke informatie wordt als dusdanig behandeld: EduCanem deelt deze informatie niet met derden, tenzij de klant nadrukkelijk toestemming geeft. Voor het welzijn van de hond en ten behoeve van het resultaat van de training, kan EduCanem verzoeken om advies in te winnen van een gedragstherapeut, dierenarts of andere professional.
 10. Indien EduCanem vermoedt dat er sprake is van ernstige dierenmishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld, behoudt zij zich het recht om daarvoor de aangewezen instanties op de hoogte te stellen.

Artikel 4. Voorwaarde voor deelname aan privétrainingen of -cursussen en workshops

 1. De klant stelt EduCanem op de hoogte van gezondheidsklachten, allergieën en/of medische behandelingen van de hond.
 2. De hond is ingeënt tegen overdraagbare ziektes middels gangbare periodieke entingen bij de dierenarts.
 3. De klant stelt EduCanem op de hoogte van eventuele gedragsproblemen.
 4. Kinderen kunnen betrokken worden bij de training, enkel in overleg met en na goedkeuring van EduCanem. De ouders blijven te allen tijden verantwoordelijk voor hun kind.
 5. Honden dragen een passend tuig of halsband. Slipkettingen, prikbanden, halti’s, gentleleaders en vergelijkbare aversieve middelen worden niet toegestaan.
 6. Tijdens privétraining wordt gebruik gemaakt van een standaard lijn, van circa 1,5 – 2 meter lang. Tijdens speuren is dit een lijn van 5 of 10 meter. Flexilijnen zijn niet toegestaan.
 7. Het welzijn van de hond staat voorop. Fysieke correcties, zoals een tik of ruk aan de riem, zijn niet toegestaan.
 8. De klant begrijpt dat EduCanem werkt met voerbeloningen en gaat hiermee akkoord.
 9. De klant dient de instructies van de instructeur op te volgen.
 10. Als een hond tijdens een training op openbaar terrein zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen.

Artikel 5. Wijziging en beëindiging van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de privétraining blijkt dat het nodig is om de contractperiode te verlengen, zal EduCanem een voorstel en offerte op maat voorleggen.
 2. Indien beide partijen tot een nieuwe overeenkomst komen, worden de afspraken en eventuele aanvullende voorwaarden per mail bevestigd.
 3. De overeenkomst eindigt wanneer de strippenkaart is verbruikt of verlopen. De puppycursus eindigt na 4 lessen. Hierbij geldt de uitzondering dat lessen die later dan 24 uur van te voren worden geannuleerd, niet worden ingehaald. In dat geval heeft de klant feitelijk minder dan 4 lessen.
 4. De gesloten overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd door:
  a. herplaatsen van het dier
  b. overlijden van het dier
  c. een eenzijdige beslissing van EduCanem indien de klant niet voldoet aan de voorwaarden onder artikel 4
  d. een eenzijdige beslissing van EduCanem indien het vertrouwen tussen EduCanem en de klant op ernstige wijze is verstoord.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd, zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Copyright

 1. Alle door EduCanem verstrekte schriftelijke materialen, alsmede alle teksten op de website, vallen onder het copyright van EduCanem. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemmming van EduCanem worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden overgebracht.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De hond dient te zijn meeverzekerd in de WIA-verzekering van de eigenaar.
 2. De trainingen geschieden op eigen risico van de cliënt. EduCanem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of letsel.
 3. De advisering/training door EduCanem leidt niet tot aansprakelijkheid van EduCanem. De klant blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van het gedrag van zijn/haar hond.

Artikel 8. Geschillen

 1. Op overeenkomsten gesloten met EduCanem is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
error: Content is protected !!